مقالات

قوانین و مقررات پینگ پنگ

در قوانین پینگ پنگ اولین قانون برای شروع بازی، مشخص کردن فردی است که سرویس آغاز مسابقه را میزند و فردی که سمت میز دلخواه خود را انتخاب میکند سپس بازی با پرتاب سکه (شیر و خط) شروع خواهد شد.
در این مقاله مطالب به گونه ای بیان شده که تمامی افراد(مبتدی،نیمه حرفه ای و حرفه ای)مخاطب آن باشند.
*میز*
سطح روی میز که سطح بازی نامیده میشود ، باید به صورت مستطیل بوده طول آن 274 سانتیمتر و عرض آن 152.5 سانتیمتر باشد. این میز که در سطح افقی قرار میگیرد باید 76 سانتیمتر از زمین ارتفاع داشته باشد.
سطح موثر بازی کناره های عمودی میز را در بر نخواهد گرفت.
سطح بازی میتواند از هر جنسی ساخته شود با این شرط که وقتی یک توپ استاندارد در هر قسمت میز از ارتفاع 30 سانتیمتری رها شود به اندازه 23 سانتیمتر به سمت بالا جهش داشته باشد.
سطح بازی باید دارای رنگی یکنواخت به صورت تیره و مات و بدون و بازتاب نور باشد،به وسیله یک تور عمودی به دو قسمت مساوی تقسیم میشود . این تور موازی با خطوط انتهایی و به طور یکنواخت از یک طرف میز به طرف دیگر آن کشیده میشود
در بازیهای دو نفره ٬ هر زمین به وسیله ی یک خط میانی سفید رنگ به عرض 3 میلیمتر به دو قسمت مساوی به نام ((نیم زمین)) تقسیم می شود. این خط میانی به موازات خطوط کناری کشیده خواهد شد و باید جزئی از نیم زمین سمت راست محسوب شود.
*مجموعه تور*
مجموعه تور شامل تور ٬ ضمائم آن ٬ پایه های مربوطه و گیره هایی است که مجموعه تور را به میز متصل میکند .
تور باید به وسیله ی طنابی که طرفین آن به دو پایه عمودی به ارتفاع 25/15 سانتیمتر بسته شده متصل شود و حد خارجی این دو پایه نیز باید 25/15 سانتیمتر خارج از خط کناری میز باشد .
قسمت بالای تور در سرتاسر طول آن باید به 25/15 سانتیمتر از سطح بازی ارتفاع داشته باشد .
قسمت پایین تور ٬ در سرتاسر طول آن باید تا حد امکان به سطح بازی نزدیک بوده و قسمتهای انتهایی دو طرف تور نیز تا حد امکان نزدیک و چسبیده به میله های نگهدارنده تور باشد.
*توپ*
توپ باید کروی شکل و قطر ان 40 میلیمتر باشد .
وزن توپ باید 7/2 گرم باشد.
جنس توپ باید از سلولوئید با مواد پلاستیکی مکشابه و زنگ آن سفید مات یا نارنجی مات و بدون انعکاس نور باشد.
*راکت*
راکت میتواند به هر شکل ٬ اندازه و وزن مورد استفاده قرار گیرد اما تیغه (چوب) آن باید صاف و محکم باشد .
حداقل 85 % از ضخامت تیغه راکت ( چوب راکت ) باید از چوب طبیعی باشد . یک لایه چسبانک در میان تیغه راکت میتواند به کمک مواد الیافی مانند الیاف کربن ٬ الیاف شیشه ٬ یا کاغذ فشرده ٬ محکم و تقویت شود اما این لایه نباید ضخیم تر از 5/7 درصد کل ضخامت و یا 53/0 میلیمتر باشد ( در این محاسبه هر کدام عدد کمتری باشد در نظر گرفته می شود).
هر طرف تیغه یا چوب راکت که برای ضربه زدن به توپ مورد استفاده قرار میگیرد باید از جنس لاستیک معمولی عاجدار که عاج آنها به طرف بیرون است پوشیده شود که در این صورت ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از 2 میلیمتر تجاوز کند ٬ و یا از جنس لاستیک دو لایه با عاج های به طرف داخل یا خارح بوده که ضخامت کل آن به انضمام چسب نباید از 4 میلیمتر بیشتر باشد .
لاستیک عاجدار معمولی عبارت است از یک لاستیک بدون منفذ از نوع طبیعی یا مصنوعی که عاج های آن به طور یکنواخت قرار گرفته اند . تراکم این عاج ها نباید کمتر از 10 عاج و بیشتر از 30 عاج در هر سانتیمتر مربع باشد .
لاستیک دو لایه عبارت است از یک لایه اسفنج منفذدار که با یک لایه ی بیرونی لاستیک عاجدار معمولی با ضخامت حداکثر 2 میلیمتر پوشیده شده است.
تیغه راکت ٬ لایه بین ان ٬ لایه های پوشش و یا لایه های چسب بین آن که در قسمتی از راکت قرار داشته باشند که ضربه ها با آن زده میشود ٬ باید یکنواخت بوده و دارای ضخامت یکسانی باشند .
سطح رویه یک طرف راکت و یا سطح تیغه راکت که رویه نداشته باشد ٬ باید به رنگ قرمز روشن و مات و طرف دیگر آن سیاه باشد.
عدم یکنواختی در سطح رویه راکت حتی به صورت جزئی و یا عدم یکنواختی در رنگ ان که به دلیل ضربه خوردن یا ساییدگی رخ داده باشد مجاز است مشروط بر آنکه منجر به تغییر در کل خصوصیان سطح رویه راکت نشود.
در آغاز هر مسابقه و هر زمان که در طول مسابقه ٬ بازیکن راکتش را عوض کند باید راکتی که میخواهد از آن استفاده کند به خریف اش و داور نشان دهد و اجازه امتحان کردنش را نیز به آنان بدهد.
تعاریف
رالی عبارت است از مدت زمانی که توپ در جریان بازی در گردش است .
توپ از اخرین لحظه ای که به صورت ثابت در کف دست آزاد بازیکن قرار دارد ٬ پیش از پرتاب برای زدن سرویس ٬ رالی یک (( لت )) یا یک امتیاز محسوب می شود .
یک (( لت )) عبارت است از یک رالی که نتیجه ی آن در شمارش بازی منظور نمیشود .
یک (( امتیاز )) عبارت است از یک رالی که نتیجه آن در شمارش بازی منظور می شود .
(( دست بازی )) دستی است که راکت را میگیرد .
(( دست آزاد )) دستی است که راکت را نمیگیرد .
یک بازیکن زمانی به توپ ضربه وارد کرده است که با راکتی که در دست دارد و یا با قسمت زیر مچ دست بازی به توپ ضربه بزند .
یک بازیکن زمانی در مقایل توپ انسداد ایجاد میکند که لباس وی یا آنچه همراه خود دارد در هنگام بازی با توپی که هنوز از خط انتهایی خود عبور نکرده و یا از زمان آخرین ضربه از سوی حریف با زمین بازی برخورد نداشته تماس حاصل کند.
(( زننده سرویس )) بازیکنی است که اولین ضربه را در یک (( رالی )) به توپ وارد میکند .
(( گیرنده سرویس )) بازیکنی است که دومین ضربه را در یک (( رالی )) به توپ وارد میکند .
(( داور )) شخصی است که برای کنترل مسابقه منصوب میشود .
(( کمک داور )) شخصی است که در زمان تصمیم گیری های ویژه به داور کمک میکند .
هر آنچه بازیکن پوشیده با همراه خود داشته باشد به غیر از توپ شامل همه لوازم و اشیایی است که در هنگام اغاز رالی مورد استفاده وی بوده است .
زمانی که توپ از هر منطقه ای به جز از قسمت بین تور و پایه آن و یا از قسمت بین تور و سطح بازی عبور کند ٬ در واقع آن توپ از روی مجموعه تور یا دور تا دور ان (( عبور کرده )) تلقی خواهد شد .
(( خط پایانی )) خطی است که به صورت فرضی در هر دو جهت امتداد داشته باشد.
*سرویس صحیح*
در آغاز یک سرویس ٬ توپ باید بدون حرکت روی کف دست آزاد زننده سرویس در پشت خط پایانی و در بالای سطح بازی قرار داشه باشد .
سپس زننده سرویس توپ را تقریبا با حالت عمودی و به سمت بالا بدون چرخش پرتاب خواهد کرد به صوری که توپ ٬ پس از رها شدن از کف دست آزاد بازیکن حداقل 16 سانتیمتر به سمت بالا بیاید و سپس قبل از ضربه خوردن ٬ بدون تماس با چیزی پایین خواهد آمد .
در زمانی که توپ به سمت پایین در حال حرکت است ٬ زننده سرویس به آن ضربه وارد میکند به نحوی که توپ ابتدا با زمین خود و سپس بعد از عبور از روی مجموعه تور و یا از کنار آن ٬ مستقیما با زمین حریف تماس حاصل کند . در بازی های دو نفره ٬ توپ باید به ترتیب به نیمه سمت راست زمین زننده سرویس و گیرنده سرویس برخورد کند .
از شروع سرویس تا وقتیکه به توپ ضربه وارد میشود توپ باید بالاتر از سطح بازی و پشت خط پایانی زننده سرویس قرار داشته باشد و نباید توپ توسط قسمتی از بدن یا لباس زننده سرویس یا یار او از گیرنده سرویس پنهان گردد . ضمنا پس از انجام سرویس ٬ دست آزاد زننده سرویس نباید بین بدن او و تور قرار گیرد .
بازیکن مسئول است سرویس را بنحوی اجرا نماید که داور یا کمک او قادر به مشاهده رعایت مقررات اجراء سرویس صحیح از جانب او باشند
درصورتیکه داور نسبت به صحیح بودن سرویس شک داشته باشد ( برای اولین بار ) تنها با دادن اخطار به زننده سرویس اکتفا میکند( لت ) اما امتیاز به دریافت کننده سرویس داده نمیشود.
در صورت تکرار بندبالا( تردید داور در ارتباط با صحیح بودن سرویس ) خطا گرفته شده و برای دریافت کننده سرویس یک امتیاز در نظر گرفته خواهد شد .
در صورتیکه سرویس محققا بطور وضوح غلط باشد ٬ هیچ اخطاری داده نخواهد شد و به گیرنده سرویس یک امتیاز تعلق خواهد گرفت .
استثنائا ٬ در صورتیکه داور ٬ پیش از مسابقه از ناتوانی های جسمی یک بازیکن آگاهی داشته باشد میتواند برخی از موارد عدم اجرای صحیح سرویس را نادیده بگیرد .
*برگشت صحیح*
به توپی که سرویس شده یا برگشت داده شده به نحوی ضربه وارد خواهد شد که یا مستقیما از بالا و یا از کنار مجموعه تور عبور کند و یا پس از اصابت به مجموعه تور به زمین حریف اصبت کند .
*ترتیب بازی*
در بازی های انفرادی ٬ زننده سرویس ابتدا باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح را اجرا کند و به همین ترتیب زننده سرویس و گیرنده سرویس هر یک به طور متناوب یک برگشت صحیح را انجام دهند .
در بازی های دو نفره ٬ ابتدا زننده سرویس ٬ باید یک سرویس صحیح را اجرا کند ٬ سپس گیرنده سرویس ٬ یک برگشت صحیح انجام داده ٬ بعد از آن همبازی زننده سرویس ٬ یک برگشت درست انجام میدهد و پس از آن هر بازیکن به نوبه خود به طور متوالی برگشت صحیح را انجام خواهد داد .
*لت*
یک رالی در موارد زیر یک (( لت )) محسوب میشود :
در صورتیکه توپ در سوریس در حین عبور از محموعه تور ٬ به آن برخورد کند ٬ مشروبط بر آنکه سرویس به درستی اجرا شده باشد و یا گیرنده توپ یا همبازی او در توپ انسداد ایجاد کند ؛
درصورتیکه سرویس زمانی اجرا شود که گیرنده سرویس با همبازی او آمادگی لازم را نداشته و هیچگونه اقدامی در جهت وارد کردن ضربه به توپ انجام ندهند ؛
در صورتیکه بنا به دلایلی که خارج از کنترل بازیکن است ٬ سرویس غیر صحیح یا برگشت غیر صحیح و یا عملی مغایر با قوانین بازی صورت گرفته باشد ؛
در صورتیکه بازی توصط داور یا کمک داور متوقف شود .
بازی را در موارد زیر میتوان متوقف ساخت :
به منظور تصحیح اشتباهی که در سرویس ٬ دریافت و یا زمین رخ داده است ؛
بمنطور اعلام سیستم تسریع ؛
بمنطور اخطار یا جریمه بازیکن ؛
اگر عواملی باعث اختلال در شرایط بازی شود به نحوی که در نتیجه رالی تاثیر بگذارد .
*امتیاز*
به غیر از مواردی که رالی ٬ یک لت محسوب میشود ٬ در موارد زیر بازیکن یک امتیاز کسب میکند :
اگر حریف او نتواند یک سرویس صحیح اجرا کند .
اگر حریف او نتواند یک برگشت صحیح اجرا کند .
اگر پس از آنکه یک سرویس صحیح با یک برگشت صحیح را انجام داد ٬ توپ پیش از آنکه توسط حریف زده شود به جایی غیر از مجموعه تور اصابت کند .
اگر توپ پس از آنکه توسط حریف زده شد ٬ بدون اصابت با زمین او از خط انتهایی عبور کند.
اگر حریف مانعی بر سر راه توپ ایجاد کند .
اگر حریف دو مرتبه متوالی به توپ ضربه وارد کند .
گر حریف با طرفی از راکت که سطح آن قانونی نباشد٬
اگر بازیکن مقابل و هر آنچه که پوشیده یا حمل میکند ٬ سطح بازی را حرکت دهد.
اگر بازیکن مقابل و هر انچه که پوشیده و یا حمل میکند ٬ به محموعه تور اصابت کند .
اگر دست آزاد بازیکن به سطح بازی برخورد کند .
اگر بازیکنان مقابل در مسابقات دو نفره خارج از نوبتی که توسط اولین زننده توپ و اولین گیرنده توپ تعیین شده است به توپ ضربه وارد کنند .
*گیم*
هر بازیکنی یا زوجی که زودتر به امتیاز 11 دست یابد ٬ برنده گیم خواهد بود ٬ مگر انکه دو بازیکن و یا هر دو زوج به امتیاز مساوی 10دست یابند . در این صورت برنده ٬ بازیکن یا زوجی خواهد بود که دو امتیاز پی در پی بیشتر از حریف خود کسب کند .

در مورد مقررات تنیس روی میز سوء تفاهم ها و بد فهمی هایی وجود دارد .

مواردی که در زیر می آید مهمترین نکته هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد :
امتیاز بندی پینگ پنگ 1. هر گیم 11 امتیاز است.
2. هر گیم باید با اختلاف 2 امتیاز برده شود.
3. هر مسابقه با بردن 3 گیم از 5 گیم و در مسابقات بین المللی 4 گیم از 7 گیم به پایان رسد.
4. سرویس ها پس از هر 2 امتیاز ، به نوبت زده می شود.
5. هر گیم با امتیاز 7-0 یا هر امتیاز دیگری ، جز 11 به پایان نمی رسد.
*زدن سرویس*
1. توپ باید با دستی که جمع نشده و انگشت شست آن آزاد و انگشتان دیگر کنار هم قرار دارند گرفته شود.
2. توپ باید حداقل 15/25 سانتیمتر یا همان 16 سانتیمتر(که ارتفاع تور تنیس روی میز است) به هوا پرتاب شود.
3. هنگامی که توپ در حال پایین آمدن است ، باید به آن ضربه زد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *