تصویری که مشاهده می کنید
مربوط به یک سمساری در کوچه نور مشهد است فوتبال دستی تولید شده در سال 1376 متعلق به شرکت تنیس توس
پس از گذشت 22 سال کماکان در این مغازه در حال خرید و فروش است